Східно-Європейський Експрес
Східно Європейський Експрес
04050, м.Київ,
вул. Меньникова, 12
Ми працюємо:
Пн-Сб 08:00-20:00
Вс: 11:00 - 20:00

Договір оферта

Договір – публічна оферта

№___  від ________  202_ р.

 про надання послуг з декларування вантажів фізичних осіб

м. Київ

Цей договір на підставі ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією (публічною офертою) ТОВ “Східно-Європейський Експрес“, надалі «Виконавець», що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в особі агента з митного оформлення Кичкіна Дениса Олександровича, який діє на підставі довіреності №002/16 від 3.06.2016 року, будь-якій фізичної особі – одержувачу міжнародних експрес-відправлень, що надходять до України мережею Global Express, SkyNet та адресовані йому, надалі «Замовник», згодному з умовами цього Договору шляхом повного їх прийняття.

Використання мережі Global Express,SkyNet для доставки до України міжнародних експрес-відправлень, що адресовані Замовнику, є підтвердженням прийняття Замовником офіційної пропозиції умов цього Договору.

Замовник має право відмовитись від офіційної пропозиції умов цього Договору у будь який формі до початку виконання робіт за цим Договором.

У разі відсутності відмови з боку Замовника цей Договір вважається дійсним, Виконавець та Замовник, далі  пойменовані Сторони, зобов’язуються виконувати умови цього Договору.

 1. Предмет договору

  • 1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується організувати за рахунок Замовника здійснення декларування товарів та предметів у вантажі Замовника (далі – МЕВ), що переміщуються через кордон України по каналам мережі Global Express ,SkyNet.
  • 1.2. Сторони погодили, що декларування товарів та предметів у МЕВ як передбачено п.1.1. цього договору здійснюється безпосередньо Виконавцем ТОВ “Східно-Європейський Експрес”, код ЄДРПОУ 38943419,  Витяг з реєстру на провадження митної брокерської діяльності № АЕ186676 від 19.06.2015р. (надалі – “Митний брокер”)
  • 1.3. Замовник доручає Виконавцю сплату митних платежів, встановлених для товарів та предметів у МЕВ у відповідності до діючого законодавства України.
 2. Зобов’язання Сторін

  • 2.1. Виконавець зобов’язується:
  • 2.1.1. За рахунок Замовника здійснювати всі необхідні дії з декларування товарів та предметів у МЕВ (п.1.).
  • 2.1.2. При здійсненні декларування Виконавець має право від імені Замовника надавати митним органам дані про товари та предмети у МЕВ, а також інші відомості, необхідні для декларування.
  • 2.1.3. Нараховувати митні платежі.
  • 2.1.4. Негайно інформувати митні органи про пошкодження тари чи упаковки, про невідповідність товарів відомостям, заявленим в транспортних, комерційних або інших документах, що стосуються митного оформлення.
  • 2.2. Замовник зобов’язується:
  • 2.2.1. У разі необхідності надавати Виконавцеві коректну інформацію і документи, необхідні для декларування товарів та предметів у МЕВ.
  • 2.2.2. У разі сплати Виконавцем за Замовника митних платежів, Замовник зобов’язується компенсувати митні платежі, сплачені Виконавцем за Замовника.
  • 2.2.3. Сплатити за послуги з декларування вантажів, що надаються Виконавцем.
  • 2.2.4. Відшкодувати всі суми фінансових збитків Виконавця, які виникли у разі надання Замовником недостовірних даних стосовно заявлених предметів та товарів у МЕВ.
 3. Права Сторін

  • 3.1. Виконавець має право:
  • 3.1.1. Перевіряти належність товарів та предметів у МЕВ Замовника.
  • 3.1.2. У разі ненадання або несвоєчасного надання Замовником всіх необхідних документів, надання Замовником неповної та/або недостовірної інформації та документів, виявлення порушень законодавства України з боку Замовника, а також у разі, коли у Виконавця є достатні підстави вважати, що дії або бездіяльність Замовника не відповідають законодавству, можуть привести до кримінальної або інших видів відповідальності, передбачених Митним кодексом та іншими законодавчими актами України, Виконавець має право відмовити у наданні послуг згідно цього Договору.
  • 3.2. Замовник має право:
  • 3.2.1. Вимагати від Виконавця інформацію про хід митного оформлення вантажів.
  • 3.2.2. Подавати претензію Виконавцю, щодо неякісного виконання послуг після завершення митного оформлення товарів та предметів у МЕВ у термін, що не перевищує семи календарних днів.
 4. Вартість послуг і розрахунки Сторін

  • 4.1. Розрахунок проводиться за фактично надані послуги Виконавцем згідно тарифів на митно-брокерські послуги, що є невід’ємною частиною офіційної пропозиції (публічної оферти). ПДВ нараховується згідно чинного законодавства.
  • 4.2. Оплата за надані Виконавцем послуги здійснюється готівкою при отриманні вантажу або шляхом переказу на банківський рахунок Виконавця суми згідно виставленого рахунка протягом 2 днів.
 5. Відповідальність Сторін

  • 5.1. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 6. Вирішення спорів

  • 6.1. При виникненні суперечок під час виконання умов Договору, вони вирішуються Сторонами за взаємною згодою.
  • 6.2. У випадку недосягнення взаємної згоди, суперечки за цим Договором мають вирішуватися у судах відповідно до чинного законодавства України.
 7. Форс-мажор

  • 7.1. Умови за яких Сторони не мають можливості виконувати свої зобов’язання за цим Договором вважаються форс-мажорними.
  • 7.2. Факт виникнення і дії форс-мажорних умов повинен підтверджуватися письмово висновком Торгово-Промислової Палати України.
 8. Додаткові умови

  • 8.1. Замовник надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних а саме: прізвище, ім’я та по батькові, адреса знаходження, серія та номер паспорта, ідентифікаційний податковий номер. Персональні дані Замовника, включаються до бази персональних даних «Клієнти ТОВ “Східно-Європейський Експрес” (далі – «БПД»), володільцем якої є Виконавець, зберігаються та обробляються з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг (надання послуг митного брокера).
  • 8.2. Замовник підтверджує, що він повідомлений про права, які він має у зв’язку із включенням його персональних даних до БПД, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р.
  • 8.3. Замовник надає згоду на передання його персональних даних органам державної влади та управління, зокрема, митним органам, а також іншим органам, фізичним та юридичним особам у межах, необхідних для належного виконання Виконавцем умов Договору.
  • 8.4. Даний Договір може бути розірваним достроково будь-якою із Сторін на підставах, передбачених чинним законодавством, а також у разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов’язань, передбачених цим Договором.
  • 8.5. Даний Договір укладено українською мовою у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, при цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

 9. Адреси і реквізити сторін. Виконавець

Замовник

ТОВ “СХІДНО- ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКСПРЕС”

Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12

р/р 26006628077300

Відкритий в ПАТ « Банк УкрСиббанк/Відділення »

МФО 351005

ЄДРПОУ 38943419

Витяг з реєстру на провадження митної брокерської діяльності № АЕ186676 від 19.06.2015р.

ПІБ: _____________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Адреса:_________________________________________

Додатково:

Паспортні дані (за наявності):

Серія та номер:

Дата видачі:_

Орган МВС, що видав паспорт:

ІПН (за наявності):_______________________________

 Використання мережі Global Express, SkyNet для доставки в Україну міжнародних експрес-відправлень, що адресовані Замовнику, є підтвердженням прийняття Замовником умов цього Договору.

Східно Європейський Експрес

Russian RU Ukrainian UA English EN